Vi samarbeider med Stretch Leadership AS der ein del av opplegget skal føregå hos oss!

 
HVA VI LEVERER:

TEAMBUILDING
 
Målgruppen er lag og grupper som jobber sammen for å nå vedtatte mål og milepæler, og som er avhengig av hverandre for å lykkes.

• Hvordan skape en felles forståelse for strategier og mål?

• Hvordan nå de aktuelle mål gjennom effektive samhandlingsprosesser.

• Bidra til økt selvinnsikt og forståelse for hvordan den enkelte kan bidra best mulig til lagets resultater.

• Innsikt i nyttige verktøy og hjelpemidler for teamarbeid.


U
TVIKLING AV LEDERGRUPPER
 
Fokus på å sette retning, forbedring av samspill og fornyelse i ledergruppen. Sikre at gruppen vet hvilke oppgaver de skal løse, at ressursene innad i gruppen brukes best mulig og at gruppen har et våkent øye for behov for fornyelse


P
ROGRAM FOR NYE LEDERE
 
For ledere som er nye i lederrollen eller ledere som har vært i rollen i ett til to år.

• Hvordan mestre overgangen fra å være ansatt til å representere arbeidsgiver.

• Hvordan håndtere mangfoldet av forventninger knyttet til din nye stilling.

• Kommunikasjon og påvirkningsstil.

• Selvinnsikt.

• Hvordan bygge et eget lag.

• Håndtering av vanskelige samtaler.

• Tilbakemeldingstrening

• Etablere realistiske strekkmål og samt lære hvordan man kan nå disse


PROGRAM FOR ERFARNE LEDERE
 
Målgruppen er erfarne ledere, ledere av lederlag, rådgivere og strategiske premissleverandører

Programmet strekker seg over 3 samlinger. Den enkelte samling varer i tre dager.

• Utvikling av eget lederlag

• Hvordan levere gjennom andre ledere.

• Selvinnsikt.

• Strategisk ledelse.

• Kommunikasjon og påvirkningsstil.

• Håndtering av endring og usikkerhet.

• Felles utveksling av ledererfaringer på tvers av bransjer.
 

HVEM ER VI?

Inger Karin har siden 1981 vært en viktig drivkraft for næringsutvikling i Norge. Hun har vært statssekretær i Nærings- og Handelsdepartementet, og vært direktør for det regionale etterbruksselskapet etter OL på Lillehammer. I tillegg har hun arbeidet som næringskonsulent i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og vært næringssjef i Bømlo kommune. De siste 12 årene har Inger Karin vært leder av egen bedrift innen bedriftsetablering og organisasjonsutvikling og er eier og daglig leder ved Skånevik fjordhotell.

Øyvind og Egon har samlet sett over 12 års erfaring med å utvikle ledere i Nord-største selskap, Statoil.

Vi har gjennom ulike perioder vært programdirektører for konsernledelsens eget lederutviklingsprogram. Dette har gitt oss omfattende erfaring i å hjelpe ledere til å utvikle en mer strategisk forretningsforståelse og tydeliggjøring av egen ledelsesplattform.

Sjå Stretch Leadership si webside!
 

 Sjå våre biletalbum:          Navn på album 1     Navn på album 2    Navn på album 3   Navn på album 4 (med linkar )